TEACHERS

Chintan Joshi

M.A., M.Phil. (Conti)

Educator (Vedanta)

Darshanam Sanskrit Sansthan

Ankit Raval

M.A. M.Phil. in Sanskrit

Visited Canada - Oct 2018

Bahgirath Trivedi

Lecturer, Darshanam Sanskrit Mahavidyalaya, SGVP, Ahmedabad, INDIA

Visited Canada - July 2018